[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Anturio yn Eryri (Cyfres Anturio)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845270445
  • Awdur: Dafydd Meirion
  • Cyhoeddi Mai 2006
  • Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x122 mm, 84 tudalen

Teithiau cerdded gyda stori werin neu hanesyn ynghlwm wrth bob taith.

Adolygiad Gwales
Y diwrnod y derbyniais y llyfr hwn i’w adolygu, roeddwn wedi bod yn crwydro gyda ffrindiau ar Ynys Llanddwyn, ac wedi gweld tri phlentyn 9-11 oed yn cael eu cyfareddu gan ddarlleniad o stori Santes Dwynwen allan o chwaer-gyfrol y llyfr hwn, sef Anturio ar Ynys Môn. Disgwyliais, felly, gael fy mhlesio’n fawr gan Anturio yn Eryri.

Mae’r syniad wrth wraidd y gyfres hon o lyfrau ‘Anturio’ yn ardderchog. Y nod yw annog teuluoedd i droedio llwybrau mewn gwahanol rannau o Gymru, er mwyn iddynt gael blas ar y tirluniau gwahanol a dysgu am y llên gwerin sy’n gysylltiedig â nhw. Yn y gyfrol hon, cyflwynir deg taith gweddol fyr (2-3 awr), o fewn ardal sy’n ymestyn rhwng Pen-y-groes, Betws-y-coed a Chroesor, ynghyd â deg chwedl sydd wedi cael eu sgwennu’n gryno mewn iaith hyfryd o rwydd.

Mae’r math yma o lyfr yn sbardun defnyddiol, ac yn gymorth mawr i wneud penderfyniadau sydyn ynglŷn â threfn penwythnosau a gwyliau! Ond er hyn, all rhywun ddim peidio â theimlo siom a rhwystredigaeth ynglŷn â’r modd y mae’r syniad gwreiddiol wedi cael ei wireddu a’i gyflwyno – oherwydd gallai fod gymaint yn well na’r hyn a geir yma.

Nid yw’n glir o gwbl at bwy yn union mae’r llyfr wedi ei anelu. Mae’r broliant ar y clawr a’r ‘nodyn i oedolion’, ynghyd â’r dystysgrif bersonol, y lluniau syml a’r cwestiynau ‘welsoch chi’r rhain’ yn awgrymu mai plant sydd i fod i berchnogi’r llyfr hwn. Ond, mewn gwirionedd, llyfr i rieni neu ofalwyr ymroddedig yw Anturio yn Eryri, ac mae angen cryn amynedd ac ymdrech ar ran oedolion er mwyn sicrhau ei fod yn cyrraedd y nod.

Fel ag sy’n wir gyda’r mwyafrif o lyfrau teithio Cymraeg, mae’r mapiau o ansawdd gwael ac yn ddi-werth o syml, a bu raid i’r awdur felly gynnwys cyfarwyddiadau manwl iawn ar gyfer pob taith. Pa blentyn oed cynradd, tybed, fyddai’n fodlon cerdded â’i drwyn yn gyson yn y llyfr i sicrhau ei fod ef a’i deulu ar y trywydd cywir? Profiad diflas yw gorfod cyfeirio’n ddiddiwedd at gyfarwyddiadau ysgrifenedig wrth ddilyn llwybrau ac fe amharodd hyn ar ein mwynhad ni, fel teulu, ar un o’r teithiau hyn. Mae gofyn i’r oedolion hefyd ymgyfarwyddo â’r cwestiynau a holir i’r plant, fel y gallant gofio aros yn y mannau cywir ar hyd y teithiau er mwyn iddynt ddod o hyd i'r atebion!

Ac er mwyn cael mwynhad llawn o'r daith, ac o'r llyfr, mae angen i oedolyn fod yn barod i gyflwyno’r stori berthnasol, yn enwedig pan fydd criw o blant yn bresennol.

Elinor Gwynn